INCOTERMS 2000

A. Povinnosti prodávajícího

 1. Dodání zboží podle obchodní smlouvy
 2. Licence, povolení a formality
 3. Přepravní smlouva (včetně pojištění)
 4. Dodání zboží
 5. Přechod rizik
 6. Rozdělení výloh (úhrad, plateb, nákladů)
 7. Vyrozumění kupujícího
 8. Důkazy o dodání, přepravní (dopravní) doklady
 9. Kontrola, balení a značení (signování)
 10. Další povinnosti

 

B. Povinnosti kupujícího

 1. Zaplacení ceny
 2. Licence, povolení a formality
 3. Přepravní smlouva
 4. Převzetí zboží
 5. Přechod rizik
 6. Rozdělení výloh (úhrad, plateb, nákladů)
 7. Vyrozumění prodávajícího
 8. Důkazy o dodání, přepravní (dopravní) doklady
 9. Kontrola, balení a značení (signování)
 10. Další povinnosti

 

           

Doložky INCOTERMS jsou rozděleny do 4 odlišných skupin, a to:

E - kupující zajišťuje veškerou dopravu, formality a nese veškerá rizika ...... doložka EXW

F - kupující zajišťuje převážný úsek dopravy a nese většinu rizik, ale nezajišťuje vývozní formality .... doložky FCA, FAS, FOB

C - prodávající zajišťuje převážný úsek dopravy, vývozní formality, ale nenese rizika ..... doložky CFR, CIF, CPT, CIP

D - prodávající zajišťuje veškerou dopravu, formality a nese rizika ..... doložky DAF, DES, DEQ, DDU a DDP

 

C. Charakteristika nejpodstatnějších částí jednotlivých doložek

EXW - Ex Works (.... named place) - Ze závodu (... ujednané místo)

Povinností prodávajícího je dát k dispozici zboží kupujícímu ve svém závodě. Prodávající neodpovídá za nakládku zboží na dopravní prostředek, opatřený kupujícím, pokud nebylo dohodnuto jinak. Kupující nese veškeré výlohy a rizika spojená s přepravou zboží z tohoto místa až na místo určení. Tato doložka představuje minimální závazek pro prodávajícího.

FCA - Free Carrier (...... named place) - Vyplaceně dopravci (.... ujednané místo)

Kupující volí způsob přepravy a dopravce. Prodávající splní své povinnosti dodáním zboží, připraveným pro vývoz, dopravci v ujednaném místě. Výlohy a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího v okamžiku převzetí zboží dopravcem.

FAS - Free Alongside Ship (..... named port of shipment) - Vyplaceně k boku lodi (.... ujednaný přístav nalodění)

Prodávající splní své povinnosti, jakmile bylo zboží umístěno k boku lodi (na nábřeží nebo ve člunu). Kupující určuje loď a nese veškerá rizika a výlohy od okamžiku dodání zboží prodávajícím. Kupující má také za povinnost proclít, příp. dále vybavit zboží určené pro vývoz.

FOB - Free on Board (..... named port of shipment) - Vyplaceně loď (..... ujednaný přístav nalodění)

Prodávající je povinen umístit zboží na loď v přístavu nalodění, který je stanoven v kupní smlouvě. Kupující určuje loď a platí námořní dopravné. Výlohy a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího přechodem zábradlí lodi v přístavu nalodění. Formality spojené s vývozem zajišťuje prodávající.

CFR - Cost and Freight (..... named port of destination) - Výlohy, dopravné placeny (..... ujednaný přístav určení)

Prodávající výbírá loď, platí nakládku zboží, námořní dopravné až do ujednaného přístavu a zde vykládku zboží z lodi. Prodávající zajišťuje i vývozní formality. Riziko ztráty nebo poškození zboží, jakož i riziko jakéhokoli zvýšení výloh přechází z prodávajícího na kupujícího přechodem zábradlí lodi v přístavu nalodění (podobně jako u FOB).

CIF - Cost, Insurance and Freight (... named port of destination) - Výlohy, pojistné, dopravné placeny (... ujednaný přístav určení)

Stejná doložka jako CFR, avšak navíc je prodávající povinen opatřit námořní pojištění proti riziku ztráty nebo poškození zboží během přepravy. Jedná se o pojištění podle podmínek FPA na 110 % hodnoty zboží. Prodávající toto pojistné hradí.

CPT - Carriage Paid to (..... named place of destination) - Dopravné placeno do (..... ujednaný bod určení)

Prodávající odbavuje zboží pro vývoz, zajišťuje přepravu a hradí přepravné až do ujednaného místa určení. Rizika spojená se ztrátou nebo poškozením zboží, jakož i rizika zvýšení nákladů během přepravy zboží, přecházejí na kupujícího předáním zboží prvnímu dopravci (zasílateli).

CIP - Carriage and Insurance Paid to (........ named place of destination) - Dopravné a pojištění placeno do (...... ujednaný bod určení)

Stejně jako doložka CPT, avšak navíc je prodávající povinen sjednat pojištění přepravy proti poškození nebo ztrátě zboží během přepravy (tzv. minimální pojistné, podle podmínek FPA na 110 % hodnoty zboží). Prodávající uzavírá přepravní smlouvu, hradí výlohy spojené s přepravou a pojistné.

DAF - Delivered at Frontier (..... named place) - S dodáním na hranici (...... ujednané místo)

Výlohy a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího přechodem státní hranice. Prodávající je povinen dodat zboží na sjednané místo na hranici před její celní hranicí. Prodávající nese výlohy a rizika až na hranici a zajišťuje vývozní formality. Kupující zajišťuje dovozní formality a hradí celní a jiné poplatky spojené s dovozem zboží.

DES - Delivered Ex Ship (..... named port of destination) - S dodáním z lodi (...... ujednaný přístav určení)

Prodávající vybírá loď, platí přepravné a nese rizika spojená s námořní dopravou, resp. s dodáním zboží do sjednaného přístavu určení. Prodávající zajišťuje a hradí vývozní formality vzniklé až do dodání zboží do přístavu určení. Výlohy a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího na palubě lodi v obvyklém místě vykládky v přístavu určení.

DEQ - Delivered Ex Quay/Duty Paid (.... named port of destination) - S dodáním z nábřeží/clo placeno (...... ujednaný přístav určení)

Prodávající vyřizuje celní formality, hradí celní poplatky, jiné výlohy spojené s dovozem zboží a nese rizika za zboží až do dodání zboží odbaveného pro dovoz na nábřeží ve sjednaném přístavu určení. Výlohy a rizika přecházejí z prodávajícího na kupujícího na nábřeží ve sjednaném přístavu určení. (V případě, že prodávající nemůže zajistit formality nezbytné pro dovoz zboží, např. dovozní licenci, může tuto povinnost přenést na kupujícího s tím, že je tato doložka upravena poznámkou "... clo neplaceno".)

DDU - Delivered Duty Unpaid (......... named place of destination) - S dodáním bez placení cla (..... ujednané místo určení)

Prodávající splní své závazky předáním zboží kupujícímu v ujednaném místě určení v zemi dovozu. Prodávající hradí přepravné (včetně vykládky) a nese veškerá rizika spojená s dodáním zboží na sjednané místo. Kupující však nese výlohy a rizika spojená s dovozními celními a dalšími formalitami spojenými s dovozem zboží, které také hradí.

DDP - Delivered Duty Paid (...... named place of destination) - S dodáním clo placeno (.... ujednané místo určení)

Jde o maximální povinnosti ze strany prodávajícího (de facto jde o opačnou dodací doložku k EXW). Prodávající nese veškeré výlohy a rizika spojená s dodáním zbožím až do ujednaného místa v zemi dovozu. Prodávající zajišťuje a hradí veškeré dovozní formality a pokud není určeno jinak, hradí i vykládku zboží. (Nemůže-li prodávající zajistit dovozní formality - resp. některou jejich část - pak by tato dodací doložka neměla být používána, ale měla by být použita doložka DDU.)

 

INCOTERMS se od svého vzniku zabývají pouze vzorovou právní úpravou vztahů mezi prodávajícím a kupujícím (nezahrnují např. vztahy prodávající - dopravce apod.). Pro praxi mezinárodního obchodu je proto důležité, aby následně uzavírané zasílatelské či přepravní smlouvy byly vždy v souladu s dodacími doložkami INCOTERMS.

INCOTERMS nejsou obecně závaznou právní normou a nejsou ani mezinárodní dohodou. Závazné se stávají až dohodou smluvních stran, které se shodnou na jejich použití a tuto skutečnost uvedou ve své obchodní smlouvě. INCOTERMS neřeší majetkoprávní vztahy smluvních stran ke zboží, resp. problematiku přechodu vlastnických práv ke zboží. Neřeší ani dodací lhůty, problematiku kupních či prodejních cen, platebních podmínek apod.

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content